การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning  ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Step

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning  ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Step

วันที่ 18 กรกฏาคม  2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดพิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning  ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Step เพื่อกระตุ้นและเน้นย้ำให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning เพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ส่งเสริมสมรรถนะสู่ศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีนางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูวิชาการของทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 107 โรงเรียน และได้รับเกียรติจาก ดร.นารี  คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้.-

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1FR-RdT0EW1W7Zs5etmINrnRc9n89Q90N?usp=sharing