ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

วันที่ 9  กรกฎาคม  2565  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  สพป.ชุมพร เขต 1   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)  โดยมีนางชมัยพร  รัตนพรหม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน  และ ดร.กันยมาส  ชูจีน รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมในพิธีเปิด  มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA หรือครู ICT ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง จำนวน  107 โรงเรียน รวมโรงเรียนละ 2 คน  โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน (รุ่นที่ 1 วันที่ 9 ก.ค.65 กลุ่มโรงเรียนที่มีเว็บไซต์ และรุ่นที่ 2 วันที่ 10 ก.ค.65 กลุ่มโรงเรียนที่ไม่มีเว็บไซต์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 และคณะครูทีมงาน ICT จากโรงเรียนในสังกัด