การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2     2) หาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2     3) ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2  โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติการ ขั้นสังเกตการณ์และขั้นสะท้อนผล โดยดำเนินการ 2 วงรอบ กลุ่มเป้าหมายมี 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 23 คน 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 96 คน

3) กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ได้แก่ นักเรียน จำนวน 241 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

  1. สภาพและปัญหาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2

1.1 สภาพ คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2  พบว่า 1) ด้านความรับผิดชอบ นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ หลีกเลี่ยงงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ เช่น การทำความสะอาดเวรประจำวัน และบริเวณอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ส่งการบ้าน ไม่เก็บขยะ ไม่ช่วยผู้ปกครอง ทำงานบ้าน และขาดความรับผิดชอบในการทำงาน 2) ด้านความมีระเบียบวินัย พบว่า นักเรียนบางส่วน ไม่แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนนักเรียนชายชอบเอาเสื้อออกนอก กางเกง ไม่เข้าแถวซื้อสินค้า ไม่เข้าแถวรับอาหารกลางวัน ไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ คุยกัน เสียงดังเวลาร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร่วมกิจกรรมอื่น ๆ วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่เดินเป็นแถวเวลาเข้าชั้นเรียนและขึ้นรถกลับบ้าน 3) ด้านความมีจิตสาธารณะ พบว่านักเรียนบางส่วน ไม่ช่วยรักษาทรัพย์สินของส่วนรวมของโรงเรียน ไม่มีจิตสาธารณะ เป็นต้น

1.2 ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2  จากการสังเกต และสอบถาม พบว่า

1) นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ขาดความมีระเบียบวินัย และขาดการ

มีจิตสาธารณะ 2) ครูและบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน

  1. แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต  2 พัฒนาทั้ง 3 ด้าน ในวงรอบที่ 1 ใช้ 10 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) โครงงานคุณธรรม 2) กิจกรรมพี่แกนนำสอนน้องทำดี 3) กิจกรรมสอน สอดแทรก คุณธรรมใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ 4) กิจกรรม อบรมจิต พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม วันสุดสัปดาห์ 5) กิจกรรมพบพระธรรม 6) กิจกรรม รักษ์โลก  7) กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม 8) กิจกรรมสัตย์สัญญา 9) กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน 10) กิจกรรมเสวนาปัญหา  ในวงรอบที่ 2 ใช้ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) โครงงานคุณธรรม 2) กิจกรรมพี่แกนนำสอนน้องทำดี 3) กิจกรรมสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 4) กิจกรรม อบรมจิตพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวันสุดสัปดาห์ โดยเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ แก่นักเรียน

  1. ผลการติดตามการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนราชปิโยรสา

ยุพราชานุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2  ในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ทำให้นักเรียน โรงเรียนราชปิโยรสา  ยุพราชานุสรณ์  จำนวน 241 คน มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น มีระเบียบวินัยมากขึ้น และมีจิตสาธารณะมากขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา