จดหมายข่าวฉบับที่ 22/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชพ 1 มอบหมายให้ นางจงจิตร ประทุมชัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางวรรณภา ธรรมรักษา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางสาวนัฐสรณ์ อุเทศ ลูกจ้าง สพฟ.ชพ.1 เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ของโรงเรียนวัดบางแหวน ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565