การประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (face to face)

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกกาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ดร.กันยมาส  ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาชุมพร เขต 1 นางชมัยพร  รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน (face to face) ผ่านระบบ Zoom Meeting และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมพร โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ E-sign ณ ห้องประชุมบางผรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1