จดหมายข่าวฉบับที่ 32/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ของโรงเรียนบ้านหนองเรือและโรงเรียนบ้านเขาพาง