สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ “ ครูชุมพรวิถีใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning”

ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์ “ ครูชุมพรวิถีใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning”

วันที่ 3  กรกฏาคม 2565  ณ ห้องประชุมสพป.ชุมพร เขต 1  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบออนไลน์ “ ครูชุมพรวิถีใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning”  มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ให้เป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมให้ครูมีแนวทางการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ดี ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นต้นแบบต่างๆ ตลอดจนสถานศึกษาสามารถเป็นต้นแบบการบริหารจัดการในรูปแบบ Active Learning ได้ ซึ่งได้รับความความอนุเคราะห์วิทยากรภายนอก จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายเอกสิทธิ์  ปิยะแสงทอง  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นายเสกสันต์  ผลวัฒนะ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายเอกรินทร์  สี่มหาศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด การอบรมในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ มีการกำหนดจุดอบรมในแต่ละเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 10 เครือข่าย ซึ่งมีจุดที่เป็นศูนย์การอบรม จำนวน 23 ศูนย์ หลังจากนั้น ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ได้เดินทางไปยังศูนย์การจัดอบรมต่างๆ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าอบรมในครั้งนี้