สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                     

วันที่ 24 มิถุนายน  2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชพ. 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ร่วมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งยังเป็นการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนว่าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และในสังกัด สพป.ชพ.1 ทุกคน ยึดมั่นในนโยบายของหน่วยงานในเรื่อง “การไม่รับของขวัญ” (No Gift Policy) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน