จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชพ. 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทุกคน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งยังเป็นการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนว่าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สพป.ชพ.1 ทุกคน ยึดมั่นในนโยบายของหน่วยงานในเรื่อง “การไม่รับของขวัญ” (No Gift Policy) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน