อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อ.เมือง จ.ชุมพร