ประมวลกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประมวลกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ผนจัดการความเสี่ยงทุจริต 2565

 

**ประมวลกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

 

1 ให้มีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด เพื่อจัดการความเสี่ยงด้าน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ และ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

2 มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของ  สำนักงาน และ สถานศึกษาในสังกัด เพื่อจัดการความเสี่ยงด้าน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ และ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานการเงิน รวจสอบภายใน

ารแต่งตั้งรอง อ พป ำกับดูแล

 

 

3 การจัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

 

 

 

4 มีการจัดทำและประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พร้อมทั้งให้มีการประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนของแต่ละโครงการ และมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

โดยได้เผยแพร่ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

5 ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

6 แจ้งเวียนกำชับให้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7 ประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ

8 ประกาศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นโดยเฉพาะ

รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

9 ประกาศใช้มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

10 ประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

11 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว

ได้มีการกำหนดให้ในการใช้รถราชการจะต้องดำเนินการขออนุญาตตามแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถราชการซึ่งหน่ายงานได้กำหนดขึ้นทุกกรณี เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะนำรถไปใช้ได้ นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดให้เวรยามตรวจสอบด้วยว่าในขณะปฏิบัติหน้าที่มีรถราชการอยู่ครบถ้วนตามจำนวนหรือไม่ พร้อมบันทึกไว้ในแบบบันทึกการอยู่เวรยาม

อกสาร 73

12 จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13 จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14 จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกเช้าวันจันทร์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังค่านิยมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ

ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์ “เขตสุจริต”

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.ชุมพร เขต 1

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

จันทร์เช้านี้ ที่…สพป.ชุมพร เขต 1

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

15 ประกาศกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ประกาศกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ