ประมวลกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประมวลกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

การประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนจัดการความเสี่ยงทุจริต2566

 

**ประมวลกิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1.
การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจส่วนตัวที่เบียดบังเวลาราชการ

1.1  เผยแพร่/ทำสื่อ ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่ ก.ค.ศ. กำหนด

การเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

1.2 จัดโครงการฝึกอบรมด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่

การจัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.3 ประกาศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นโดยเฉพาะ

รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.4 ประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประเด็นความเสี่ยงที่
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

2.1 ให้มีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด เพื่อจัดการความเสี่ยงด้าน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ และ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

2.2  มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของ  สำนักงาน และ สถานศึกษาในสังกัด เพื่อจัดการความเสี่ยงด้าน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ และ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

คำสั่งมอบหมายงาน กบง ตสน

คำสั่งมอบหมายงาน กบง ตสน

2.3 การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และลงพื้นที่ตรวจสอบตามแผนที่วางไว้

แผนตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

2.4 จัดทำและประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พร้อมทั้งให้มีการประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนของแต่ละโครงการ บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.5 ได้มีการเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนของแต่ละโครงการไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

2.6  มีการรายงานผลการจัดซื้อ และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ รายเดือนมกราคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง รายเดือนมกราคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง รายเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ รายเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง รายเดือนมีนาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ รายเดือนมีนาคม 2566

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 (ไตรมาส 2)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 – 28 เม.ย. 66

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง รายเดือนพฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ รายเดือนพฤษภาคม 2566

2.7  เผยแพร่/ทำสื่อ ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่ ก.ค.ศ. กำหนด

การเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

2.8 ประกาศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นโดยเฉพาะ

รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.9 ประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

2.10 ประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติราชการ

2.11 มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

2.12  ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4. การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

3.1 ก่อนนำรถราชการออกใช้ทุกครั้งให้มีการ ขออนุญาตทุกกรณี

3.2  ควบคุมการใช้รถราชการโดยการจัดทำสมุดบันทึกรายการในการนำรถราชการไปใช้โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วันเวลา สถานที่ ระยะทาง

เอกสาร 135

 

3.3 ให้เวรยามในตอนกลางคืนและในวันหยุดราชการตรวจสอบและบันทึกด้วยว่าในขณะปฏิบัติหน้าที่มีรถราชการจำนวนเท่าใดและเลขทะเบียนใด

3.4  เผยแพร่/ทำสื่อ ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่ ก.ค.ศ. กำหนด

การเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทางจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

การเผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

3.5 ประกาศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นโดยเฉพาะ

รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.6 ประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

มาตรการร่วมในการจัดการความเสี่ยงทุจริต (ตามประเด็นความเสี่ยงที่ 1 – 4)

การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

1. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมวินัย

ประชุมวินัย

2. จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกเช้าวันจันทร์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังค่านิยมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ

 

518795

กิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต

กิจกรรมองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต

กิจกรรมเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) 

3. จัดกิจกรรมมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566