ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำและสรุปผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1