กลุ่มนิเทศฯ เป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

          >> วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2563) นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จำนวน 6 ราย คือ นายผลึก เรืองสังข์, นางนวิยา ชัยจักร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางสาวพิมสาย โคจรอมรเลิศ, นางสาวทัศนีย์ มากภิรมย์, นางระวีวรรณ ศิลปเสวตร และนางสาวพันธ์นิภา ยศแก้ว วิทยาลัยทองสุข โดยชี้แจงเกี่ยวกับขอบเขตภารกิจและการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1