การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ ดร.กันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ Active Learning เข้าร่วมรับฟังการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ให้การดำเนินงานขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สู่การปฏิบัติทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ในการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบถ่ายทอดสด OBEC Channel ณ ห้องประชุมบางผรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1