โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางชมัยพร  รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวอภิตา  เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะครูโรงเรียนบ้านเนินทอง และโรงเรียนบ้านวังช้าง รวมจำนวน 11 คน ร่วมลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ณ โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงเคราม