การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใต้กรอบภารกิจ      ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง อันเป็นการดำเนินการในเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.-