ประชุมข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 20 มิถุนายน  2565  เวลา 13.00 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และยกระดับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน