โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” สพป.ชุมพร เขต 1

ความเป็นมา

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการ ตามบทบาทและภารกิจการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวนมาก จึงจัดทำโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน 12 หน่วยงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการ ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ

***เว็บไซต์ระบบ “พาน้องกลับมาเรียน”

***คู่มือการใช้งาน “พาน้องกลับมาเรียน”

>>>>สอบถามปัญหาการใช้งานระบบฯ ผ่านกลุ่มไลน์ QR Code  “Support พาน้องกลับมาเรียน”

แนวทางการขับเคลื่อน

>> รายชื่อนักเรียนที่ทำรอดำเนินการปีการศึกษาที่แล้ว (ค้างปีการศึกษา 2564) ตรวจสอบได้ที่เมนู 2.4

2565 1 2564

> รายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ (เมนู 3.1.8)

2565 1 3.1.8