คำสั่ง แบบฟอร์ม พัสดุ

1. การจัดซื้อ จัดจ้าง

1.1 ฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้างพัสดุ

1.2 ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ (สำหรับการซื้อ/จ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

1.3 ฟอร์มใบเสนอราคา ขอซื้อขอจ้าง

1.4 ฟอร์มประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ จัดจ้าง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

1.5 ฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง

1.6 ฟอร์มใบสั่งจ้าง

1.7 ฟอร์มใบสั่งซื้อ

1.8 ฟอร์มใบส่งมอบงาน

1.9 ฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ

1.10 ฟอร์มใบตรวจรับพัสดุในงานจ้าง

1.11 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า

2. การตรวจสอบพัสดุประจำปี

2.1 ฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี

2.2 ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

2.3 ฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

2.4 ฟอร์มบัญขี รายการพัสดุ เสื่อมสภาพ สูญไป และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ

2.5 ฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ครุฑ

2.6 ฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

2.7 ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

2.8 ฟอร์มรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง

3. การจำหน่ายโดยการขายวิธีเฉพาะเจาะจง และการแปรสภาพหรือทำลาย

3..1 ฟอร์มขอจำหน่ายพัสดุ

3.2 ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย และคณะกรรมการทำลาย

3.3 ฟอร์มบัญชีประเมินราคากลางพัสดุ

3.4 ฟอร์มประกาศการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

3.5 ฟอร์มใบเสนอราคา

3.6 ฟอร์มการประเมินราคากลางพัสดุ

3.7 ฟอร์มรายงานผลการดำเนินการขายของคณะกรรมการดำเนินการขาย

3.8 ฟอร์มรายงานผลการทำลายพัสดุของคณะกรรมการทำลาย

4. การขายโดยวิธีขายทอดตลาด

4.1 ฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด

4.2 ฟอร์มประกาศการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

4.3 ฟอร์มบัญชีรายการพัสดุที่จะทำการขายทอดตลาด

4.4 ฟอร์มรายงานผลการขายทอดตลาดพัสดุ

4.5 ฟอร์มการจำหน่ายพัสดุ ครุฑ

4.6 ฟอร์มรายละเอียดพัสดุที่ลงจ่ายออกจากทะเบียน

5. ฟอร์มใบเบิกพัสดุ

6. ฟอร์มบัญชีวัสดุ

7. ฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน

8. การควบคุมพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ2560(รวมแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี และตัวอย่างการบันทึกบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน)