ประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช