การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อผ่านความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กรณีโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการติดตาม นิเทศการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1