ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสร้างการรับรู้ในการดำเนินงานการประเมินองค์กรคุณธรรม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอภิตา  เกียงสุกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า และสร้างการรับรู้ในการดำเนินงานประเมินองค์กรคุณธรรม เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน ขององค์กรคุณะรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2565) ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร