การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม  อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.สุชาติ บรรจงการ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าประชุม ณ โรงแรมมรกต ทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถเตรียมความพร้อมการรับการประเมินภายนอกรอบสี่ โดยมีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่ จำนวน 17 โรงเรียน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนๆ ละ 2 คน (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 คน และระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 คน) และสถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัด จำนวน 94 โรงๆ ละ 1 คน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบงานประกันฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 145 คน