ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอน on-site เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โดย สพป.ชุมพร เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน 10 คณะ ซึ่งในแต่ละคณะ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตฯ เพื่อออกตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินความพร้อมโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ในช่วงระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565  โดยภาพรวมเปิดเรียนวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนมีความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างดี  ซึ่งพบว่า ทางโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด มีจุดคัดกรองที่ประตูทางเข้าโรงเรียน ให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย  มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ มีครูคอยดูแลเว้นระยะห่างให้กับนักเรียน ห้องเรียนมีการจัดโต๊ะโดยให้เว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร ส่วนการรับประทานอาหารกลางวันมีการจัดแบ่งเวลาเด็กของแต่ละช่วงชั้นในการรับประทาน ทั้งนี้ นักเรียนสามารถนำอาหารกลับมาทานที่ห้องเรียนเพื่อลดการแออัดได้ด้วย โดยครูจะคอยทำความเข้าใจไม่ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากและมีแผนเผชิญเหตุเพื่อการเตรียมพร้อมหากพบนักเรียนมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่านักเรียนมีความปลอดภัยเมื่อกลับเรียนในโรงเรียน.-