ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม  2565  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ณ โรงเรียนบ้านยายไท และโรงเรียนบ้านตาหงษ์ อำเภอท่าแซะ  พร้อมได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู  เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้กำชับให้โรงเรียนจัดเตรียมอาคารเรียน อาคารประกอบ ภูมิทัศน์ ห้องเรียน สื่อ อุปกรณ์เครื่องเล่นให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย  และได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid–19) ณ โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ อำเภอท่าแซะ โดยได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน.