ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2565

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เน้นย้ำมาตรการตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุ เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนรูปแบบ on-site ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9  พฤษภาคม  2565  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565  เพื่อแจ้งข้อราชการและชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน รูปแบบ on-site ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งก่อนวาระการประชุม ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร มาให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมและมาตรการต่างๆ ในการเปิดเรียนแบบ on-site ให้มีความปลอดภัยจากโควิด 19,  การมอบเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 (โดยนายณรงค์  ลือชัย อดีตลูกจ้างโรงเรียนวัดทรายแก้ว), การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARAS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน หลังจากนั้น ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ โดยมีรอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้

คลิกลิงก์ ด้านล่างดูรูปเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/19fjunGtBDdhOUdKls1cFP0Cx6ZyNfJn7?usp=sharing