การนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language)

ชื่องานวิจัย        การนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์  Google For Education สำหรับครูผู้สอน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ผู้วิจัย                นางสาวธัญชนก  จาดดำ

หน่วยงาน         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์  Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การสร้างและหาประสิทธิภาพของคู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์  Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 และ การทดลองใช้การนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google  For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  50 คน เป็นครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์  Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 แบบทดสอบ แบบนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้ทดลองหาประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 89.56 /85.20  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนด้วยการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ผลการจัดการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ของครูผู้สอนที่ได้จากการนิเทศเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน (Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีผลการนิเทศ ติดตาม โดยรวมมีคุณภาพมาก
  4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่มีต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน(Classroom Language) ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google For Education สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด