กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน  2565  เวลา 08.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ.1  มอบหมายให้ ดร.กันยมาส  ชูจีน  รอง ผอ.สพป.ชพ.1  และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชา         พระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย  รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้  เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) ในการนี้ ดร.กันยมาส  ชูจีน  รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ได้พบปะพูดคุย แจ้งข่าวสารต่างๆ พร้อมได้อวยพรให้บุคลากรทุกคนมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้  และได้ขอบคุณและให้กำลังใจกับบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-