คำสั่ง แบบฟอร์ม การเงิน บัญชี

 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบหลักฐาน
 2. การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน.docx
 4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที.docx
 5. ทะเบียนคุมการสั่งจ่ายเช็ค
 6. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
 7. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวั
 8. ฟอร์มทะเบียนคุมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 9. ฟอร์มขอเปลี่ยนการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
 10. ฟอร์มขออนุญาติดำเนินการตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี
 11. ฟอร์มงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
 12. ฟอร์มทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้
 13. ฟอร์มทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย
 14. ฟอร์มทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
 15. ฟอร์มทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
 16. ฟอร์มบันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษาเงิน
 17. ฟอร์มแบบหลักฐานยืนยันการจัดหา
 18. ฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จ
 19. ฟอร์มรายงานรายได้สถานศึกษา
 20. ฟอร์มใบนำฝาก
 21. ฟอร์มใบเบิกเงินฝาก
 22. ฟอร์มทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ – เงินฝาก
 23. ฟอร์มทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
 24. ฟอร์มสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก)
 25. บันทึกขออนุมัตเบิกจ่าย