ชุมพร เขต 1 องค์กรคุณธรรมนำเขต สุจริต วิชาการก้าวล้ำ คุณธรรมเป็นเลิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “องค์กรคุณธรรม นำเขตสุจริต” ภายใต้วิถีปฏิบัติ มีจิตอาสา รักษาวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียน ดี เก่ง มีสุข
วันที่ 4 เมษายน 2565  ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าร่วมงาน “มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ 3  เพื่อร่วมแสดงความยินดี กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 31 โรงเรียน ในการรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ซึ่งผ่านการคัดเลือกในปี 2564 มากที่สุดในประเทศ และลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา