ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565

                      แบบฟอร์มนี้จะเปิดรับข้อมูลระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ.2565

                                         คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (สำหรับนักเรียนชั้น ม.1)

                                         คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (สำหรับนักเรียนชั้น ม.4)

                     ประสานงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.077 576717  ต่อ 15