กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 14  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ.1  มอบหมายให้ นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รอง ผอ.สป.ชพ.1  นำผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว           เคารพธงชาติ ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย  รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้  เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต)  ในการนี้ นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ได้พบปะพูดคุย แจ้งข่าวสารต่างๆ และภารกิจของสำนักงานเขตที่จะต้องดำเนินการในรอบสัปดาห์นี้ พร้อมได้ขอบคุณและให้กำลังใจกับบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.