การเรียนการสอน พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางชมัยพร  รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 1 เดือนมีนาคม เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งพบว่าสถานศึกษาและครูมีความพร้อมในการดำเนินงาน ได้ครบถ้วนทุกด้าน สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบ On-site และรูปแบบ Online โดยใช้เทคนิค “บันได 6 ขั้น” โดยใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร และโรงเรียนวัดพิชัยยาราม อ.เมือง จ.ชุมพร