ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายยุทธนา มรกต ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเนินทองและโรงเรียนบ้านไชยราช เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสมรรถนะ และเตรียมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Onsite หรือรูปแบบ Online ตามบริบทความเหมาะสมของพื้นที่ โดยดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี