อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายยุทธนา มรกต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา