หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

07 พฤศจิกายน 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

27 ธันวาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

15 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

25 พฤษภาคม 2565

คำสั่ง แบบฟอร์ม การเงิน บัญชี

การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบหลักฐาน การแต่งตั้งหัวหน […]

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

05 เมษายน 2565