กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

31 พฤษภาคม 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

15 ธันวาคม 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

20 กันยายน 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

20 กันยายน 2564