กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

14 มิถุนายน 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

02 มิถุนายน 2564

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

11 มิถุนายน 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

09 มิถุนายน 2563