กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

31 พฤษภาคม 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

30 เมษายน 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

31 มีนาคม 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

28 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

31 มกราคม 2565

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

30 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

31 ตุลาคม 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

30 มิถุนายน 2564

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

31 พฤษภาคม 2564
1 2