กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

30 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

16 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

14 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

26 พฤษภาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

23 พฤษภาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

27 เมษายน 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

11 เมษายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

07 เมษายน 2565
1 2 6