หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

27 ธันวาคม 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

15 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

01 มิถุนายน 2565

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

25 พฤษภาคม 2565

คำสั่ง แบบฟอร์ม การเงิน บัญชี

การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบหลักฐาน การแต่งตั้งหัวหน […]

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

05 เมษายน 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

18 มกราคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

07 มกราคม 2565
1 2 3 5