หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

16 มิถุนายน 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

14 มิถุนายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

08 มิถุนายน 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

09 มีนาคม 2566
1 2 5