หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

07 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

25 สิงหาคม 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

20 มิถุนายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

16 มิถุนายน 2566

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

14 มิถุนายน 2566

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

08 มิถุนายน 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชพ.1

09 มีนาคม 2566
1 2 5