กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชพ.1

14 ธันวาคม 2563

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

09 ธันวาคม 2563

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

09 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

09 ธันวาคม 2563

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

09 ธันวาคม 2563