Anchaliporn

04 กรกฎาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

03 กรกฎาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 มิถุนายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

21 มิถุนายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 พฤษภาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 พฤษภาคม 2565

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

24 พฤษภาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

28 เมษายน 2565
1 2 5