กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชพ.1

31 มกราคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

28 มกราคม 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชพ.1

28 มกราคม 2564

กลุ่มอำนวยการ สพป.ชพ.1

25 มกราคม 2564

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

18 มกราคม 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

15 มกราคม 2564
1 41 42 43 45