กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

14 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

10 ตุลาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 กันยายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

19 กันยายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 สิงหาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

16 สิงหาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

09 สิงหาคม 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

23 มิถุนายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

22 มิถุนายน 2565

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชพ.1

26 พฤษภาคม 2565
1 2 7