กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์

กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม  2564  เวลา 08.30 น.  นายวิมาน  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ในการนี้ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรมต่างๆของสำนักงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนการสร้างความเข้าใจถึงภารกิจต่างๆ ในสัปดาห์นี้ให้ได้รับทราบและเป็นแนวในการปฏิบัติร่วมกัน