ชุมพร เขต 1 ประชุมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ชุมพร เขต 1 ประชุมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9  มีนาคม  2564 เวลา 08.30 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข   ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้อย่างอย่างยั่งยืน โดยมีนายเลอศักดิ์  รัชณาการ รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   กล่าวรายงาน.

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้รับผิชอบงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากร และนักเรียนเพื่อปลูกฝังการรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดความหวงแหนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ  ภายในโรงเรียนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน.-