การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

         การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

         เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2564  ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพร อ.เมือง  จ.ชุมพร  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้นายเลอศักดิ์  รัชณาการ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการกลาง  ณ  สนามสอบในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)  โดยมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าสอบฯ จำนวน 751 คน

         และในเวลา 08.30 น. นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบฯ  เพื่อให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ/นักเรียนที่เข้าสอบ  ซึ่งในการสอบในครั้งนี้  ได้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดสอบของ สสวท.  และให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร  และคณะครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรให้การต้อนรับ.