โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารเงินและสินทรัพย์

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางสาวจันทรัตน์ ศรีปรีชาพัฒนะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ 086-2783175

นายวิทยา สงค์ประภา

พนักงานธุรการ 3
โทรศัพท์ 089-6501568

นางพิมฤดี ครุฑไชยันต์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 087-3845386

นางสาวชาลิดา บัวสุวรรณ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 063-5399643

นางสาวธิติรัตน์ บ่วงราบ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ 084-3305392